Świadczenie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z tym, co zostało zawarte w Ustawie „Prawo Przedsiębiorców” jest działalnością gospodarczą. Owe przepisy za działalność gospodarczą uznają zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną w sposób ciągły i we własnym imieniu. Nie przewidziano w tej kwestii żadnych wyjątków, co oznacza nic innego, jak to, że działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej. Owa działalność może być wykonywana przez przedsiębiorców pod warunkiem, że czynności w tym zakresie będą prowadzone przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za …

Continue Reading