Polski Ład 2.0 “Niskie podatki”

Kilka dni temu Sejm przyjął ustawę Polski Ład 2.0 “Niskie podatki”, której przepisy mają przynieść podatnikom szereg korzyści, takich jak: obniżenie stawki PIT o 5%, z 17% do 12%, zlikwidowanie ulgi dla klasy średniej. Rząd pracuje nad projektem, a proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca. Zmiany dla przedsiębiorców: – obniżenie stawki PIT do 12% dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej, – możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania – zmiana z podatku liniowego i ryczałtu na skalę podatkową od połowy roku, – możliwość tworzenia tzw. grup VAT i wspólnego rozliczania podatku dla powiązanych firm, – możliwość odliczenia …

Continue Reading

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał w celu gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Kim jest beneficjent rzeczywisty podlegający zgłoszeniu do CRBR? Beneficjentem rzeczywistym nazywamy osobę fizyczną sprawującą bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Głównym założeniem systemu CRR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rejestr CRBR ma charakter publiczny – każdy może nieodpłatnie uzyskać dane zamieszczone w systemie. Kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia CRBR? 1. Spółki: jawne komandytowe komandytowo-akcyjne z o.o. proste spółki akcyjne akcyjne 2. Od października 2021 roku: – spółdzielnie, – stowarzyszenia, – fundacje, – spółki partnerskie, – europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, – spółki europejskie, …

Continue Reading

Środki trwałe niepodlegające amortyzacji

Amortyzacja stanowi bardzo powszechnie stosowany i skuteczny sposób na obniżenie wartości podatku, poprzez obniżenie dochodu przedsiębiorstwa. Poprzez amortyzację należy rozumieć koszt ponoszony w związku ze stopniowym zużywaniem wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są: budynki i lokale stanowiące odrębną własność, maszyny, środki transportu i urządzenia oraz przedmioty wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Amortyzacji nie można natomiast poddać takich środków trwałych jak: – grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, – budynki i lokale mieszkalne, wykorzystywane w prowadzonej działalności, wydzierżawiane lub wynajmowane jeśli nie podjęto decyzji o ich amortyzowaniu, – …

Continue Reading

Składki ZUS w prostej spółce akcyjnej

Już od dawna wiadomo, że największym obciążeniem finansowym przedsiębiorców są składki ZUS, które potrafią niejedną działalność doprowadzić do upadłości. Każdy przedsiębiorca chce optymalizować koszty działalności. Jednym z pomysłów jest wybór odpowiedniej formy prawnej, która umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z opłatami ZUS. Czy w prostej spółce akcyjnej trzeba płacić składki ZUS? Na wstępie warto zaznaczyć, że nie zawsze w prostej spółce akcyjnej występuje obowiązek opłacania ZUS. W jakich sytuacjach akcjonariusz jest zwolniony z tego obowiązku? Jeżeli prosta spółka akcyjna składać się będzie z jednego akcjonariusza – będzie on zwolniony z konieczności opłacania ZUS. Niezależnie od tego czy spółkę będzie tworzył jeden …

Continue Reading

Dokumenty podczas inwentaryzacji

Inwentaryzacja to procedura, która polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też dodatkowo wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji, a stanem wynikającym z ewidencji księgowej. Efektem poprawnie przeprowadzonych czynności inwentaryzacyjnych jest dodatkowo rozliczenie osób, które były materialnie odpowiedzialne, a także ustalenie faktycznej struktury przedsiębiorstwa. Rozróżnić można cele inwentaryzacji doprowadzające do zapewnienia rzetelności ksiąg rachunkowych oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w gospodarowaniu majątkiem jednostki. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona inwentaryzacja w przedsiębiorstwie pozwoli właścicielom ocenić zasoby firmy oraz usprawnić cały system gospodarowania zapasami. Poprawa kontroli nad podmiotem gospodarczym znacznie zmniejsza także straty, jakie wyrządzić może …

Continue Reading

Kiedy pracownik nabywa 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Pracownicy uprawnieni są do korzystania z urlopu wypoczynkowego, którego dni należy przeznaczyć na regenerację. Ile wynosi wymiar dni urlopu wypoczynkowego? Od czego uzależniona jest ilość dni urlopowych? Istotnie należy zaznaczyć, że wymiar dni urlopowych uzależniony jest przede wszystkim od stażu pracy. Art. 154 § 1 Kodeksu pracy Wymiar urlopu wynosi: 1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Warto zaznaczyć, że do stażu pracy zaliczamy wyłącznie okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo istnieje możliwość wliczenia się okresy nauki: zasadnicza szkoła zawodowa – …

Continue Reading

Jak założyć biznes w branży informatycznej?

Branża informatyczna z każdym dniem osiąga coraz lepsze wyniki na rynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii oraz automatyzacja pracy sprawiają, że coraz większa grupa przedsiębiorców decyduje się na założenie firmy w branży IT / informatycznej. Zakres usług firmy informatycznej to m.in.: tworzenie stron internetowych pozycjonowanie stron internetowych optymalizacja stron internetowych administrowanie oraz konfiguracja systemów zarządzanie bezpieczeństwem sieci komórkowych archiwizacja danych serwis komputerowy Istotnie należy zaznaczyć, że założenie firmy informatycznej nie zobowiązuje do pozyskiwania zezwoleń, koncesji itp. Głównym obowiązkiem prawnym przedsiębiorcy jest przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie praw autorskich, zwłaszcza w sferze korzystania i udostępniania licencjonowanych programów. Firma informatyczna można może …

Continue Reading

VAT od zakupów na AliExpress

Zgodnie ze zmianami, które zaczęły obowiązywać od lipca 2021 roku zawierane transakcje będą opodatkowane podatkiem VAT. Nowe regulacje prawne dotyczą takich sklepów jak m.in.: AliExpress; Amazon; eBay; Podatek VAT został nałożony na zakupy dokonywane za granicą. Jakie dodatkowe zmiany zostały wprowadzone? zniesienie progu 22 euro, poniżej którego, towary zakupione w krajach trzecich, co do zasady były zwolnione z podatku VAT przesyłki do kwoty 150 euro również będą podlegać podatkowi VAT, natomiast te przekraczające 150 euro prócz tego, że będą objęte VAT-em, to również nałożone zostaną na nie dodatkowe należności celne. Opłaty celne i podatek VAT od zakupów na AliExpress można …

Continue Reading

Dlaczego spółka z o.o. jest lepszym rozwiązaniem od JDG? – NOWY ŁAD

Program „Nowy Ład” ogłoszony przez rząd może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie jednoosobowych działalności. Warto tutaj zaznaczyć, że obecnie ogłoszone rozwiązania są dopiero w planach, ale spore szanse, że zostaną wdrożone. Co zmieni się w funkcjonowaniu jednoosobowych działalności? Obecnie osoby prowadzące JDG mają możliwość rozliczania się w sposób ryczałtowy (taka sama stawka dla wszystkich) oraz odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Po wprowadzeniu rozwiązań zaproponowanych przez rząd samozatrudnienie nie będzie już tak korzystną formą. Planowane zmiany w ramach NOWEGO ŁADU: – zlikwidowanie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od dochodu – brak skorzystania z ryczałtowej metody rozliczania się – konieczność opłacania składki zdrowotnej …

Continue Reading

Jak obliczyć podatek zryczałtowany?

W przypadku podatku zryczałtowanego, gdy podatnik ewidencjonuje przychody, obliczenie podatku dochodowego podlega wpłacie do właściwego Urzędu Skarbowego, które jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku rozliczania się na zasadach podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozliczając podatek zryczałtowany nie są brane pod uwagę koszty poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu. Istotna okazuje się kwota przychodów w danym miesiącu, która może zostać pomniejszona o składki z tytułu ubezpieczenia społecznego poniesione w danym okresie. Zatem po wyliczeniu podatku należnego, podatnicy mają możliwość obniżenia go o wspomniane już składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aby obliczyć zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy, należy: 1. Podzielić przychody w …

Continue Reading