Środki trwałe niepodlegające amortyzacji

Amortyzacja stanowi bardzo powszechnie stosowany i skuteczny sposób na obniżenie wartości podatku, poprzez obniżenie dochodu przedsiębiorstwa. Poprzez amortyzację należy rozumieć koszt ponoszony w związku ze stopniowym zużywaniem wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są: budynki i lokale stanowiące odrębną własność, maszyny, środki transportu i urządzenia oraz przedmioty wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Amortyzacji nie można natomiast poddać takich środków trwałych jak: – grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, – budynki i lokale mieszkalne, wykorzystywane w prowadzonej działalności, wydzierżawiane lub wynajmowane jeśli nie podjęto decyzji o ich amortyzowaniu, – …

Continue Reading