Jak wznowić działalność spółki po pandemii?

W czasie pandemii wiele osób w celu ograniczenia kosztów zdecydowało się zawiesić prowadzoną firmę. Jak wznowić działalność spółki po pandemii? W jakiej sytuacji spółka zostaje wznowiona automatycznie? Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały w sprawie wznowienia działalności spółki wraz ze wskazaniem dnia, od którego podmiot ma być ponownie prowadzony. Kto podejmuje uchwałę? W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę podejmuje zarząd. Następnie do 7 dni należy złożyć wniosek o podjęcie zawieszonej działalności. Do wniosku należy dołączyć podejmowaną uchwałę. Kto podpisuje dokumenty? Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Warto zaznaczyć, że zawieszenie spółki może trwać maksymalnie 24 miesiące. Po upływie …

Continue Reading

Wniosek na żłobek – kiedy można składać?

Rodzice mają możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia jaką jest dopłata o pobytu dziecka w żłobku. Ile wyniesie dofinansowanie? Kiedy składać wnioski? Dofinansowanie do żłobka skierowane jest do rodziców, których dzieci nie zostały objęte świadczeniem „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”: ✔ dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, ✔ dzieci niespełniające kryterium wieku. Czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? RKO to dodatkowe środki finansowe na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie żłobkowe – ile wynosi? Maksymalna wartość świadczenia wynosi 400 …

Continue Reading

Krajowy System e-Faktur

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Czy warto zdecydować się na to rozwiązanie? Od kiedy obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców? Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe od 2023 roku. Czym jest KseF? Krajowy System e-Faktur to program informatyczny umożliwiający wystawiania, udostępnianie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Czym jest faktura ustrukturyzowana? To faktura, która została wystawiona/otrzymana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur i posiada przydzielony numer identyfikujący ten dokument w systemie (wystawiona zgodnie z obowiązującym wzorem tego dokumentu). Faktury będą przechowywane w systemie przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Logowanie do …

Continue Reading

Czy adopcja uprawnia do urlopu macierzyńskiego?

Adopcją nazywamy przyjęcie do rodziny osoby obcej. Najczęściej adopcją objęte są osoby w wieku dziecięcym. Wszelkie informacje na temat warunków oraz przebiegu adopcji znajdziemy w kodeksie rodzinnym oraz opiekuńczym. Wyróżniamy: – przysposobienie konwencjonalne (przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy) – bezpośrednie, czyli ze wskazaniem (gdy matka dziecka wyznacza komu oddaje dziecko) Czy adopcja uprawnia do urlopu macierzyńskiego? Jakie warunki należy spełnić? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego w przypadku adopcji dziecka (do 7 r.ż.). Istotne jest, że zasada przyznawania urlopu macierzyńskiego oraz jego wymiaru jest taka sama jak w przypadku rodziców biologicznych. Wymiar urlopu: – jednoczesne przyjęcie dwojga …

Continue Reading

Zasiłek dla bezrobotnych – dla kogo?

W jakich sytuacjach mamy prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych? Kiedy możemy otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzymuje osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz po spełnieniu poniższych warunków: brak odpowiednich ofert pracy, stażu czy przygotowania zawodowego w danym Urzędzie Pracy; w okresie 18 miesięcy przed dniem zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku m.in. osoba: ✔ była zatrudniona i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy; ✔ świadczyła swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy cywilnoprawnej, o ile podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne …

Continue Reading

PIT-28 za 2021 do 28 lutego

PIT-28 obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tego sposobu rozliczania mogą korzystać podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. PIT-28 składany jest, gdy podatnik: ✔ zawiadomił do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego – poprzez CEiDG-1, ✔ dokonał wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego (tytuł płatności w przelewie lub …

Continue Reading

Kodeks Pracy – konsultacje społeczne w zakresie planowanych zmian

Obecnie przygotowany projekt wprowadzenia zmian w przepisach Kodeksu Pracy jest na etapie konsultacji społecznych. O jakich zmianach mowa? Na co warto się przygotować? Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE dyrektywa rodzicielska. Powyższe dyrektywy muszą zostać wdrożone w Polsce do sierpnia 2022 roku. Celem wdrażanych rozwiązań jest zapewnienie większego bezpieczeństwa w zakresie zatrudnienia oraz poprawa warunków pracy. Po wdrożeniu nowych rozwiązań nowym obowiązkiem pracodawcy będzie przekazywanie informacji o warunkach zatrudnienia ciągu 7 dniu od dopuszczenia pracownika do pracy. W zakresie umów na okres próbny również planowane …

Continue Reading

Fundusz alimentacyjny w 2022r.

Fundusz alimentacyjny to świadczenie skierowane do osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd pod warunkiem, że egzekucja w zakresie uzyskania alimentów okazała się nieskuteczna. Kto może skorzystać z Funduszu alimentacyjnego? Świadczenie przysługuje: – do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 25 roku życia (dla osób uczących się) – bezterminowo (dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) Warto zaznaczyć, że o powyższe świadczenie nie mogą starać się osoby, które przebywają w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej i/lub wstąpiły w związek małżeński. Przyznanie środki z Funduszu alimentacyjnego uzależnione jest …

Continue Reading

Do kiedy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę uprawnieni są do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, którego wymiar uzależniony jest od stażu pracy. Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy? Czy niewykorzystane dni przepadają? 154 § 1 Kodeksu pracy obecnie urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na stosunku pracy przysługuje w wymiarze: ➛ 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, ➛ 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Czy można wykorzystać zaległe dni urlopowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy w przypadku niewykorzystania urlopu, zaległe dni można odebrać do 30 września roku następnego. Warto zaznaczyć, że pracodawca …

Continue Reading

Składka zdrowotna 2022 r.

Ile wyniesie składka zdrowotna w zależności do poszczególnych form opodatkowania? Dlaczego wielu przedsiębiorców czekało na informacje w zakresie średniego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 r. w sektorze przedsiębiorstw? Składka zdrowotna 2022 r. – ryczałt W przypadku ryczałtowców wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od średniego wynagrodzenia za IV kwartał 2021 r. w sektorze przedsiębiorstw. Wyróżniamy 3 progi opodatkowania:   Składka zdrowotna 2022 r. – skala podatkowa, podatek liniowy Z racji iż przepisy o Polskim Ładzie dopiero wchodzą w życie i obowiązuje okres przejściowy składka zdrowotna za styczeń dla podatników na pozostałych formach opodatkowania również liczona będzie od podstawy, którą stanowić będzie …

Continue Reading