Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego

Ważne jest to, aby mieć na uwadze fakt, iż biuro rachunkowe ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu świadczonych przez siebie usług. Owa odpowiedzialność wynika z tytułu sporządzonej i podpisanej umowy między stronami o świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. W umowie zawarte są każdorazowo praca oraz obowiązki ciążące na obu stronach. Właśnie dlatego tak bardzo istotne jest określenie w umowie obowiązków biura rachunkowego. Zdecydowanie jedną z najważniejszych kwestii, które należy mieć na uwadze, jest odpowiedzialność biura rachunkowego, która wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi, dłużnik musi każdorazowo naprawić szkody z tytułu szkody wynikającej z niewykonania, bądź nienależytego wykonania …

Continue Reading