Czym jest ePUAP?

ePUAP, a więc elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która służy do komunikowania się obywateli oraz przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w sposób znacznie ujednolicony. Dzięki niej również jednostki administracji publicznej mogą się kontaktować pomiędzy sobą. W tym przypadku miano usługodawców spoczywa na podmiotach administracji publicznej, jak również innych podmiotach wykonujących zadania publiczne, które zlecono im do realizacji.

Tytułowa platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną w celu świadczenia obywatelom oraz przedsiębiorcom usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Warto bowiem wiedzieć, iż wśród użytkowników platformy ePUAP znajdują się jednostki administracji centralnej, samorządy, jak również urzędy gmin.

Spośród usług oferowanych przez ePUAP nie sposób nie wymienić Profilu Zaufanego, który umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego, a przez oparcie na mechanizmie pojedynczego logowania – umożliwia zastosowanie na stronach różnych usługodawców.

Zastosowanie ePUAP:
– udostępnienie podstawowych usług publicznych, a więc poprzez wspólną infrastrukturę wykorzystywaną przez instytucje publiczne, udostępnianie własnych usług,
– usługa tzw. pisma ogólnego, która umożliwia skierowanie pisma do dowolnego urzędu posiadającego konto na ePUAP w każdej sprawie, która nie wymaga wzoru dokumentu,
– zintegrowany dostęp do elektronicznych usług publicznych,
– stanowienie bazy wzorów dokumentów elektronicznych w procedurach administracyjnych,
– integrowanie systemów teleinformatycznych na terenie Polski.

Spośród głównych założeń systemu ePUAP możemy wymienić:
– zachowanie jawności, otwartości i neutralności technologicznej w systemach teleinformatycznych,
– dążenie do jak najwyższego stopnia standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi, a usługobiorcami, jak również między samymi instytucjami publicznymi,
– ujednolicenie dostępu do usług elektronicznych bez obciążenia usługobiorców kosztami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *