Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego

Ważne jest to, aby mieć na uwadze fakt, iż biuro rachunkowe ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu świadczonych przez siebie usług.

Owa odpowiedzialność wynika z tytułu sporządzonej i podpisanej umowy między stronami o świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. W umowie zawarte są każdorazowo praca oraz obowiązki ciążące na obu stronach. Właśnie dlatego tak bardzo istotne jest określenie w umowie obowiązków biura rachunkowego.

Zdecydowanie jedną z najważniejszych kwestii, które należy mieć na uwadze, jest odpowiedzialność biura rachunkowego, która wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi, dłużnik musi każdorazowo naprawić szkody z tytułu szkody wynikającej z niewykonania, bądź nienależytego wykonania zadania. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy niewykonanie zadania wynika z zaistnienia okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W związku z tym – biuro rachunkowe odpowiada za szkody wynikające np. z nieterminowego złożenia zeznań, bądź deklaracji podatkowych, nieprawidłowego prowadzenia ksiąg, jak również wynikających z tego faktu błędów w zakresie rozliczeń podatkowych.

W praktyce – jeśli przedsiębiorca poniesie szkodę wyłącznie z winy biura, przysługuje mu prawo do wystąpienia na drodze cywilnej o odszkodowanie. Z kolei biuro ponosi odpowiedzialność za niewywiązanie się z podpisanej umowy, jak również niestaranność z racji błędnie wykonanego zadania.

Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych stanowi umowę starannego działania, co oznacza, że to właśnie na biurze rachunkowym ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza. Właśnie dlatego tak bardzo istotne jest to, aby biuro posiadało ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ w razie szkody, bądź zaniechania – to właśnie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *