Świadczenie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z tym, co zostało zawarte w Ustawie „Prawo Przedsiębiorców” jest działalnością gospodarczą. Owe przepisy za działalność gospodarczą uznają zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną w sposób ciągły i we własnym imieniu.

Nie przewidziano w tej kwestii żadnych wyjątków, co oznacza nic innego, jak to, że działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej.

Owa działalność może być wykonywana przez przedsiębiorców pod warunkiem, że czynności w tym zakresie będą prowadzone przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, jak również za przestępstwa skarbowe.

W praktyce warunkiem niezbędnym jest także zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody, które zostały wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach której prowadzone są księgi rachunkowe.

Czym może zajmować się biuro rachunkowe?
W wachlarzu usług oferowanych przez biuro rachunkowe w ramach prowadzonej działalności, możemy wymienić m.in.:
– prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie dowodów księgowych,
– okresowe ustalanie, jak również sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów drogą inwentaryzacji,
– dokonanie wyceny aktywów i pasywów,
– ustalanie wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
– gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej,
– kontrolowanie sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *