Podstawowe informacje o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną spółką handlową w Polsce. Jest dobrym rozwiązaniem szczególnie dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową jednostką handlową, która ma osobowość prawną. Może być utworzona przez jednego lub więcej wspólników. Jej założycielami może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Aby założyć spółkę z o.o., należy dysponować kapitałem zakładowym o wartości minimum 5 tysięcy złotych.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników – Wspólnicy często decydują się na założenie spółki z o.o., ponieważ to rozwiązanie zwalnia ich z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Oznacza to, że zakładając działalność, ponoszą jedynie ograniczoną odpowiedzialność, do wartości wniesionych przez nich wkładów.

Reprezentacja – Najważniejszą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników. Spółkę reprezentuje zarząd na zasadach określonych w statucie umowie spółki. Spółkę może reprezentować również prokurent.

Nazwa spółki – Wspólnicy mają swobodę wyboru nazwy, jednak musi ona odróżniać się od nazwy innych podmiotów działających na tym samym rynku. W nazwie należy umieścić sformułowanie “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub skrót.

Umowa spółki – Umowę spółki należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Wyjątek stanowi rejestracja spółki online. Umowa spółki powinna zawierać:

  • nazwę i siedzibę spółki,
  • określenie przedmiotu działalności spółki,
  • czas trwania spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • postanowienie stwierdzające czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego wspólnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *